კვალიფიკაცია

კვალიფიკაცია

შპს „მაიამედი“ კომპანიის საქმიანობის ეფექტურობისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ხელს უწყობს სამედიცინო პერსონალის მონაწილეობას იმ ტრენინგებსა და ვორქშოფებში, რომელიც მიზნად ისახავს სახარჯი მასალებისა და აპარატურის განვითარების მიმართულებით სიახლეების გაცნობას და მათ საქართველოში დანერგვას;

კონტაქტი